I.  ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Opdrachtgever: opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Isolatiebedrijf: opdrachtnemer (Vloerisolatie Brabant), die bedrijfsmatig isolatiewerkzaamheden verricht.

Het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en het isolatiebedrijf overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door het isolatiebedrijf geleverde materialen;

Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten (op afstand) waarbij door het isolatiebedrijf producten of diensten worden aangeboden of geleverd aan de Opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door het isolatiebedrijf derden worden betrokken en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover hij schriftelijk tussen opdrachtgever en het isolatiebedrijf zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij het isolatiebedrijf deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van Opdrachtgever en het isolatiebedrijf treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

II.  AFSPRAKEN

 

Artikel 3 – Aanbod

 1. Tenzij anders overeengekomen heeft een offerte een geldigheidsduur van 30 dagen.
 2. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de offerte vermeld.
 3. Het isolatiebedrijf draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een offerte.
 4. Een offerte omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 5. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen is het isolatiebedrijf gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.

Artikel 4 – totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Aanvaarding van het aanbod vindt plaats door accepteren van de offerte in het online systeem of bevestiging per email waarbij vermeld wordt welke offerte(s) het het betreft.
 2. Opdrachten die door het isolatiebedrijf in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.
 3. Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.
 4. Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als het isolatiebedrijf deze schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Na het verstrekken van de opdracht zullen de werkzaamheden in onderling overleg worden Hierbij zal ook een schatting van de duur van de werkzaamheden worden gegeven.
 6. De opdrachtgever en het isolatiebedrijf kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden: 1) vaste prijs; 2)
 7. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden. Bij regie komen opdrachtgever en isolatiebedrijf overeen dat de gemaakte kosten van het isolatiebedrijf worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt het isolatiebedrijf een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen m.b.t. de opdracht. Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten. Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.
 1. Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief het geldende BTW tarief vermeld In alle andere gevallen zijn geoffreerde prijzen exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Het isolatiebedrijf accepteert geen verantwoor delijkheid b.t. rechten of inning van subsidiegelden.
 3. Het isolatiebedrijf draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden te downloaden zijn via de website. Op verzoek kan een schriftelijk exemplaar worden verstrekt.

III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

Artikel 5 – Verplichtingen van het isolatiebedrijf

 1. Het isolatiebedrijf staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen. Het isolatiebedrijf werkt volgens de richtlijnen van de leveranciers en/of het certificeringsbedrijf en laat dit steekproefsgewijs controleren door de certificeringsinstan- (Insula Certificatie / SKG-IKOB)
 2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal het isolatiebedrijf, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
 3. Het isolatiebedrijf neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 4. Het isolatiebedrijf is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover het isolatiebedrijf deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
  • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  • een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan het isolatiebedrijf openbaren en het isolatiebedrijf ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen èn voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
 2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat het isolatiebedrijf zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
 3. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden waarbij minimaal de voorrijdkosten en de verloren werkuren worden vergoed.
 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert is het isolatiebedrijf gerechtigd 10% van de koopsom als redelijke vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst in rekening te Bij annulering door opdrachtgever binnen 2 werkdagen voor de geplande uitvoering zal 50% van het offertebedrag bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van het isolatiebedrijf op grond van artikel 5 lid 4.

Artikel 7 – Wijziging van de opdracht

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij het isolatiebedrijf ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk of per email wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Onvoorziene complicaties

 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet het isolatiebedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de
 2. Indien het isolatiebedrijf de opdrachtgever niet kan bereiken, dient het isolatiebedrijf het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
 3. Eventuele extra kosten, die het isolatiebedrijf moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de schade aan het isolatiebedrijf is toe te rekenen.

Artikel 9 – Oplevering

 1. Na voltooiing van het werk nodigt het isolatiebedrijf de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
 2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door het isolatiebedrijf dienen te worden hersteld, zal het isolatiebedrijf deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van het isolatiebedrijf vallen of indien opdrachtgever en isolatiebedrijf voor de uitvoering daarvan een afwijkende afspraak hebben gemaakt.

IV.  CERTIFICERING

Artikel 10 – Certificering

 1. Indien werkzaamheden onder certificering vallen is dit uitdrukkelijk vermeld in de offerte.
 2. Ten behoeve van de certificering kan de certificeringsinstantie onaangekondigd tijdens de uitvoering van het werk of op afspraak (op initiatief van de certificeringsinstantie) na oplevering een controle uitvoeren.
 3. In de offerte kan een verplichte bijdrage van € 0,30 per m2 zijn opgenomen t.b.v. de bijdrage voor keuringskosten van Insula Certificatie en/of SKG-IKOB.

V. BETALING 

Artikel 11 – Betaling in termijnen

 1. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de De betaling dient uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de rekening plaats te vinden.
 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en het isolatiebedrijf zijn verplichtingen terzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

Artikel 12 – Eindafrekening

 1. Het isolatiebedrijf zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen.
 2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).
 3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
 4. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.
 5. Alle betalingen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 13 – Opschorting van de betaling

 1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. N.B. sub 1 is niet geldig m.b.t. het verwachtings- of prestatieniveau van het aangebrachte isolatiemateriaal. Hiervoor wordt verwezen naar de leverancier van de verwerkte materialen.
 1. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft het isolatiebedrijf het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 14 – Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt het isolatiebedrijf na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft het isolatiebedrijf alsnog de gelegenheid binnen 8 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 2. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan het isolatiebedrijf rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als be- doeld in artikel 12 lid 5) tot de dag van ontvangst van het Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Het isolatiebedrijf is na verloop van de in dit artikel, lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde Alle kosten gemoeid met invordering zullen op de opdrachtgever worden verhaald met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

VI. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle producten blijven eigendom van het isolatiebedrijf, totdat de opdrachtgever en het isolatiebedrijf volledig aan de overeenkomst hebben Dit houdt in dat opdrachtgever volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan het isolatiebedrijf en dat het isolatiebedrijf alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij opdrachtgever.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan
 3. Het isolatiebedrijf behoudt zich het recht producten terug te nemen als de opdrachtgever nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Opdrachtgever moet hieraan mee werken. Als opdrachtgever niet mee werkt, is opdrachtgever per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan het isolatiebedrijf.
 4. De opdrachtgever is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 5. Voor het geval dat het isolatiebedrijf zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan het isolatiebedrijf en door het isolatiebedrijf aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van het isolatiebedrijf zich bevinden en die zaken terug te nemen.

VII.  GARANTIE 

Artikel 16 – Garantie

 1. Op alle producten en diensten wordt minimaal 10 jaar garantie verleend. Tenzij anders vermeld in de offerte.
 2. Het isolatiebedrijf garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende in lid 1 genoemde termijn vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk.
 3. Op het materiaal wordt door de leverancier garantie gegeven. Op de bevestiging daarvan wordt door het isolatiebedrijf garantie gegeven.
 4. De gebreken als bedoeld in lid 2 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de consument onderkend hadden kunnen worden en door de consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de ondernemer zijn Voor gebreken anders dan de in de offerte genoemde werkzaamheden stellen wij ons niet aansprakelijk
 5. Bij de toepassing vloerisolatie wordt geen garantie verleend indien derden werkzaamheden hebben verricht in de kruipruimte zonder schriftelijk overleg met en nadrukkelijk toestemming van het isolatiebedrijf.
 6. Het isolatiebedrijf geeft geen garanties op eventuele lekkages van de bodemfolie(s).

VIII.  VOORWAARDEN 

Artikel 17 – Voorwaarden uitvoering algemeen

 1. Het isolatiebedrijf is niet verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van de constructie waaraan of waarbij de werkzaamheden plaatsvinden.
 2. Het isolatiebedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan verborgen leidingen en/of kabels. Het betreft hier uitdrukkelijk kabels en leidingen welke niet zichtbaar zijn.
 3. Voor lekkage door ondeugdelijke of gecorrodeerde leidingen en rioolwerk is het isolatiebedrijf nimmer aansprakelijk.
 1. Het isolatiebedrijf en de fabrikant(en) zijn niet aansprakelijk voor aantasting van het isolatiemateriaal door ongedierte.
 2. Opdrachtgever dient het isolatiebedrijf hulp materialen te verschaffen zoals gas, water en Deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Onvoorziene kosten welke het isolatiebedrijf moet maken om het werk te kunnen uitvoeren en die niet vermeld zijn in de offerte zijn ten alle tijden voor rekening van de opdrachtgever. Deze bepaling is onverminderd van kracht wanneer een externe partij de inspectie en opname heeft verricht voor het maken van de offerte en het verstrekken van de opdracht.

Artikel 18 – Voorwaarden

uitvoering vloerisolatie

 1. Kruipruimtes zijn zonder hakken, breken, zagen of graven toegankelijk. Tenzij anders is afgesproken en opgenomen in de offerte.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een tochtvrije (anders dan een niet geventileerde)
 3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een voldoende geventileerde kruipruimte. Op verzoek en voor rekening van de opdrachtgever kan het isolatiebedrijf (extra) ventilatiegaten boren en renovatieroosters plaatsen.
 4. Kruipruimtes dienen vrij te zijn van Een kruipruimte die sporen van ongedierte vertoont dient door een erkend EVM gecertificeerd ongediertebestrijdingsbedrijf te worden gesaneerd. Dit bedrijft dient een vrijwaringsbewijs af te geven voor de gesaneerde kruipruimte. De kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De kruipruimte is vrij van organisch of chemisch De kruipruimte moet minimaal 40 cm hoog zijn. De kruipruimte bij houtenvloeren moet onder de balken minimaal 30 cm hoog zijn.
 6. Bij de uitvoering mag er geen water op de bodem van de kruipruimte staan. Tenzij anders is Indien noodzakelijk wordt er gepompt en zijn de kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 7. De kruipruimte is vrij van giftige stoffen waaronder asbest, biologische agentia (o.a. zwammen en schimmels) of Eventuele verletkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
 8. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een schone en opgeruimde kruipruimte.

Bouw- en loodgietersresten alsmede organisch materiaal dient uit de kruiruimte verwijderd te zijn. Opdrachtgever kan het isolatiebedrijf opdracht geven voor uitvoering van dit werk. De meerwerkprijs bedraagt dan €55,- ex btw per man per uur.